Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze sites, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd worden voorkomen.

 

ACP Legal en Services kan er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

ACP Legal en Services sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is. ACP Legal en Services garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicaties, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

 

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze website verkregen informatie. De informatie op de sites wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

ACP Legal en Services behoudt tevens het recht – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker van deze website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de ACP Legal en Services (ook niet via een eigen netwerk).

Hergebruik informatie

In principe is het niet toegestaan materiaal van onze website te hergebruiken. Slechts in incidentele gevallen wordt hierop een uitzondering gemaakt. Voor hergebruik kunt u schriftelijk contact opnemen met communicatie@acp.nl. Vermeld bij uw verzoek de titel van het werk, indien van toepassing, en mogelijk: de naam van de auteur en de publicatiedatum.

 

Vermeld ook waarin en waarom u het werk wilt opnemen, en de oplage of – als de publicatie elektronisch is – het (gemiddeld) aantal bezoekers.